Archief voor de categorie Brieven

Duizenden gekaapte brieven toegankelijk

In 1980 werden ze bij toeval ontdekt in het nationale archief in Londen: duizenden handgeschreven brieven, afkomstig van Nederlandse schepen die in de zeventiende en achttiende eeuw waren buitgemaakt door de Engelsen. Uniek onderzoeksmateriaal voor zowel historici als taalkundigen, aangezien er uit deze periode weinig persoonlijke documenten zijn overgeleverd. Vanaf vandaag zijn ze voor iedereen online te raadplegen op de website www.gekaaptebrieven.nl

Tot nu toe was slechts een klein deel van deze brieven door onderzoekers gepubliceerd, bijvoorbeeld in de Brieven van de maand bij het Leidse project Brieven als buit. Daar komt nu verandering in: dankzij het werk van een groot aantal vrijwilligers komen volgende week alvast 3000 getranscribeerde brieven voor iedereen beschikbaar op internet. Voor het eind van het jaar komen daar nog eens even zoveel bij. Dat is niet alleen goed nieuws voor onderzoekers, ook geïnteresseerde leken kunnen op de website terecht om bijvoorbeeld meer te weten te komen over hun familiegeschiedenis.

Verkortingen
110 vrijwilligers werken sinds 1 december 2011 aan het transcriberen (nauwkeurig overtikken) van de brieven. Daarin worden ze begeleid door Nicoline van der Sijs, onderzoeker op het Meertens Instituut: “De meeste vrijwilligers hadden wel enige ervaring opgedaan of een geschiedenis waardoor ze de moeilijk leesbare handschriften konden lezen. Een klein groepje van tien mensen met veel expertise heeft de correctie gedaan: zij hebben enorm veel werk verricht.” 

Met een op het Meertens Instituut ontwikkelde ‘editor’ konden veel mensen tegelijk aan de brieven werken. Een dergelijke grootschalige vorm van ‘crowdsourcing’ , waarbij het publiek betrokken wordt bij het onderzoek en taken verricht waarvoor onderzoekers binnen hun werktijd geen mogelijkheden hebben, is voor Nederland relatief nieuw. 

Wat de documenten zo moeilijk leesbaar maakt, is niet alleen de slordigheid (of onervarenheid) van de handschriften en de slechte staat ervan (veel brieven zijn opgerold geweest, incidenteel zitten er gaten in), legt de onderzoekster uit, maar ook het grote aantal verkortingen in de teksten: “De vrijwilligers hebben enorm hun best gedaan om uit te zoeken waar die verkortingen voor staan. In de transcripties zijn de vertalingen altijd tussen haakjes geplaatst, zodat je kan zien dat het een interpretatie is. Zo wordt DGG vaak gebruikt voor de vaste formule D(ie) G(od) G(eleide), en gebruikt men m. voor zowel de oude vochtmaat muts als de landmaat morgen, maar ook voormerk en maakt: “Het kan soms een heel gepuzzel zijn om uit te vinden wat er is bedoeld.”

Metadata 
De vrijwilligers hebben niet alleen de brieven vertaald, maar ook zogenaamde metadata toegevoegd. Dat zijn gegevens als jaartal, tekstsoort, afzender en geadresseerde. Die metadata vergemakkelijken het doorzoeken van de brievendatabank, zodat iedereen zijn eigen vragen op het materiaal kan loslaten. Van der Sijs: “Je kunt zeggen: geef mij alle brieven en zet ze in chronologische volgorde of: geef mij alle brieven van een bepaald schip, van een bepaalde afzender of naar een bepaalde kapitein gestuurd.” 

Er zijn wel eerder brieven getranscribeerd en toegankelijk gemaakt voor het grote publiek, maar nooit in deze orde van grootte.

Bovendien gaat het vaak om fragmenten uit de brieven, waarbij vooral veel achtergrondinformatie wordt gegeven. Van der Sijs: “Ons doel was om de totale hoeveelheid beschikbare scans te ontsluiten, zowel aan de hand van een transcriptie als metadata, zodat leken en onderzoekers geen moeilijke handschriften meer hoeven te lezen en snel door de gegevens kunnen zoeken.” 

Taalgebruik 
Op het Meertens Instituut zal dit corpus in ieder geval geïntegreerd worden in Nederlab: een database waarin alle gedigitaliseerde teksten die van belang zijn voor de geschiedenis van de Nederlandse taal en cultuur bij elkaar worden gebracht. Daarmee kan een taalwetenschapper straks bijvoorbeeld onderzoeken in hoeverre het taalgebruik van deze handgeschreven egodocumenten uit de 17e en 18e eeuw verschilt van gedrukte teksten uit diezelfde periode. 

Van der Sijs:

Nu we zo’n groot tekstbestand hebben, kunnen we het taalgebruik daarvan ook vergelijken met dagboeken of egodocumenten die zijn geschreven door Nederlanders die zich op andere continenten hebben gevestigd.

In het vroegere Nieuw-Amsterdam (New York) zijn bijvoorbeeld veel documenten bewaard gebleven. Is het taalgebruik van Nederlanders in de VS veranderd, en zo ja: in welke opzichten en hoe snel is dat gegaan? Tegenwoordig bestaan er computerprogramma’s die de verschillen en overeenkomsten in teksten kunnen vinden, mits de tekstbestanden maar groot genoeg zijn. Ik ben heel erg benieuwd wat dit soort tekstvergelijkend onderzoek in de toekomst aan nieuwe inzichten gaat opleveren.


Zakelijke post
Het beschikbaar gekomen (onderzoeks)materiaal is heel gevarieerd van aard. Zo is ongeveer de helft van de brieven zakelijke post, weet de onderzoekster: “Denk aan vrachtbrieven en financiële overzichten, die bijvoorbeeld voor economisch historici relevant zijn. Er zijn ook hele plantagelijsten uit Suriname met informatie over kasboeken, hoeveel negers er waren, hoeveel ze daarmee verdienden. Het is niet zo dat we daar nu helemaal niets over weten, maar dit is wel een heel mooie aanvullende bron.”

Ook zijn de brieven geschreven door mensen uit alle lagen van de bevolking.

Het corpus bevat behalve brieven van en naar bemanningsleden van het schip, ook correspondentie daarbuiten, legt Van der Sijs uit: “Denk bijvoorbeeld aan iemand die een plantage had in de Oost en daar tijdelijk woonde. Wanneer hij een brief wilde sturen aan zijn familieleden gaf hij die mee aan de kapitein van het schip: ‘U vaart nu terug naar Enkhuizen? Neem dan deze brief voor mijn vrouw mee’.”

Andere talen
Overigens ligt er nog een schat aan materiaal in de archieven in Kew (Londen). Er zijn nu 9000 scans in Nederland (waarvan er zo’n 6000 worden ontsloten; op de rest staat geen tekst), maar de overige brieven zijn nooit gefotografeerd. Om hoeveel brieven het gaat is niet precies bekend, aldus Van der Sijs: “Er worden altijd getallen genoemd van 38.000, maar dat is een schatting. Die schatting komt van Roelof van Gelder, die destijds een inventarisatie heeft gemaakt. Hij heeft dat heel serieus gedaan, maar hij heeft bijvoorbeeld geen dozen opengemaakt waarop staat dat ze afkomstig zijn van Deense of Franse schepen. We weten dat in die dozen vaak ook Nederlandse teksten zitten.”

De brieven die wij nu hier hebben zijn ook voor een deel Duitstalig, Franstalig, Spaanstalig, Italiaanstalig. Die komen niet allemaal onmiddellijk op de website: het corrigeren daarvan is wat lastiger omdat we minder vrijwilligers hebben die die handschriften kunnen lezen. Maar begin volgend jaar hopen we toch zeker al het materiaal beschikbaar te hebben gemaakt.

 Klik hier om naar de gekaapte brieven te gaan.

 

Bron: ‘Duizenden gekaapte brieven toegankelijk voor iedereen’ door Mathilde Jansen in de nieuwsbrief van het Meertens Instituut, oktober 2012

Transcripties van Zutphense brieven uit 1571 online

De werkgroep Transcripties van het Regionaal Archief Zutphen heeft een nieuwe uitgave verzorgd: transcripties van brieven uit 1571. De brieven zijn gericht aan het stadsbestuur van Zutphen of geschreven door het stadsbestuur aan andere steden. Voor het jaar 1571 is gekozen omdat dat jaar het begin markeert van de strijd tussen Staatsen en Spaansgezinden om de zeggenschap binnen de stad Zutphen. 

De werkgroep verwacht dat hun transcripties nóg meer licht werpen op deze turbulente jaren in de Zutphense geschiedenis. De transcripties zijn voorzien van een korte toelichting en woordverklaringen. Door een link te volgen kan een scan van de originele brief haarfijn worden bestudeerd.

De getranscribeerde brieven maken deel uit van de serie “ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken 1325-1815″ die zijn opgenomen in het Oud-archief van Zutphen. De brieven zijn van verschillende afzenders en gaan over heel verschillende onderwerpen. Wel valt op dat er relatief veel brieven afkomstig zijn van het Hof van Gelre.

Het gaat in de brieven uit 1571 dan vaak over buitengewone belastingen, bevelen van de stadhouder en waarschuwingen voor oproerkraaiers en oorlogsdreigingen.

Op 14 mei waarschuwt de stadhouder bijvoorbeeld dat rebellen van plan zijn om aanslagen te plegen op de stad Zutphen: “Seine Fürstlichheidt vernomen, dat die wederwirttigen unnd rebellen van Seine Ma[jesteit] seeckere aenslaegen op der stat Zutphen solden voirhanden hebben”. Het is duidelijk dat er roerige tijden voor de stad aanbreken!

Zelfs de meest beschadigde brieven met de moeilijkste handschriften werden door de werkgroep getranscribeerd (Bron: RA Zutphen)

Het transcriptiewerk bezorgde de werkgroep de nodige hoofdbrekens. Doordat er verschillende afzenders zijn, is het handschrift steeds wisselend. Bovendien is het schrift aan het eind van de 16e eeuw heel anders dan ons hedendaags schrift. Insiders weten dat juist het schift uit dit tijdvak tot het moeilijkste werk behoort. De namen en begrippen die in de brieven staan vermeld, waren lang niet altijd bekend. Sommige woorden leidden tot urenlang durende puzzels: “oeveldaders” blijken euveldaders of kwaadwilligen te zijn en “verrugget” betekent uitgesteld of op de lange baan geschoven.

Een voordeel van de werkzaamheden van de werkgroep is dat de brieven zijn gescand.

Daarmee is er een getrouwe kopie gemaakt van het origineel dat in veel gevallen in erg slechte staat verkeert. Enkele brieven zijn nauwelijks leesbaar zijn omdat de randen zijn weggeteerd. Het papier heeft flinke schade opgelopen door wateroverlast aan het einde van de 19e eeuw en opnieuw aan het begin van de 20e eeuw.

Op de website van het Regionaal Archief Zutphen is de transcriptie gratis te downloaden. Ook kan er op elk woord worden gezocht via de “zoek door alles”-functie die de website biedt. Zo wordt ook de van misdaden verdachte speelman Johan up Zyll aan de vergetelheid ontrukt.

Ga naar de transcriptie.
Ga naar de scans.

(Bron: nieuwsbericht Regionaal Archief Zutphen)

Nieuwe brief van Vincent van Gogh ontdekt

 

Medewerkers van het Van Gogh Museum hebben een nieuwe brief ontdekt van Vincent van Gogh. De brief dateert uit 1872 en bevindt zich in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch. Van Gogh schreef de zakelijke brief vanuit Den Haag aan Hendrik Verzijl in Helvoirt, een kennis van de familie Van Gogh. Vanwege de onduidelijk geschreven initialen in de handtekening is de briefschrijver niet eerder als Van Gogh herkend. De ontdekking van deze nieuwe brief wordt beschreven in het boek ‘Van Gogh: New Findings. Van Gogh Studies 4′, dat morgen wordt gepresenteerd. 

De brief is chronologisch de tweede die van Vincent van Gogh bekend is, en dateert van 26 oktober 1872, toen de 19-jarige Van Gogh werkte bij de kunsthandel Goupil & Cie in Den Haag. Op verzoek van de gepensioneerde onderwijzer Hendrik Verzijl uit Helvoirt had Van Gogh geprobeerd op een veiling bij W.P. van Stockum een aantal boeken te kopen. Met zijn brief laat Van Gogh weten dat dit niet gelukt was en hij belooft navraag te zullen doen naar de koper bij de zoon van de veilingmeester, met wie hij bevriend is. 

Hendrik Verzijl woonde in Helvoirt bij de familie De Jonge van Zwijnsbergen, die tot de kennissenkring van de familie Van Gogh behoorde. Dat is de reden waarom de brief terecht is gekomen in het familiearchief De Jonge van Zwijnsbergen, aanwezig in het Brabants Historisch Informatie Centrum in ’s-Hertogenbosch. 

Het keurige briefje is kenmerkend voor het geregisseerde gedrag van het gezin Van Gogh, dat er actief op gericht was de een brede sociale kring op te bouwen door middel van bezoeken en correspondentie, en door elkaar over en weer diensten te bewijzen. Als ‘Dienstwillige Dienaar’ – zo sloot de jonge Vincent zijn brief af – had hij zijn opdracht voorbeeldig uitgevoerd. 

De ontdekte brief is gepubliceerd in het nieuw uitgekomen boek: ‘Van Gogh: New Findings. Van Gogh Studies 4′, in het artikel ‘Waiting to be discovered. An unknown letter from 1872 by Vincent van Gogh’. Dit artikel is geschreven door de samenstellers van Vincent van Gogh. De brieven (2009), Leo Jansen, Hans Luijten en Nienke Bakker. In de gratis toegankelijke web-editie van Van Goghs correspondentie www.vangoghletters.org, wordt de brief opgenomen onder nummer 1a.

Vanaf 23 juni 2012 wordt de brief – telkens in het weekend – tentoongesteld in achtereenvolgens Etten-Leur, Tilburg, Zundert en Nuenen; daarna zal hij voor langere tijd te zien zijn in de vaste Van Goghpresentatie van het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. 

(Bron: persbericht BHIC)